• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

      1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
      2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
      3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
      4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
      5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
      6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
      7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
      8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
      9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

      /kuratorium.kielce.pl/

    • Przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023
     • Przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

     • Serdecznie witamy zrekrutowanych do klasy pierwszej! Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie Naszą szkołą. Przyjętym składamy gratulacje. Wierzymy, że najbliższe lata nauki będą czasem zdobywania wiedzy, odkrywania i pielęgnowania pasji oraz zainteresowań.

       

      Do zobaczenia 1 września.

       

       

      Przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

      realizowane w Liceum Ogólnokształcacym i Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

      Liceum Ogólnokształcące:

      profil policyjno-prawny: język polski, historia.

      profil techniczno medyczny: język angielski, biologia, chemia.

      Technikum:

      technik pojazdów samochodowych: matematyka,

      technik informatyk: fizyka (proszę zakupić tylko podręcznik do zakresu rozszerzonego i zbiór zadań),

      technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia.

     • Spotkanie z kandydatami przyjętymi i ich rodzicami

     • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w dniu 01.08.2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół wchodzących w skład PZS w Chmielniku i ich rodziców.

                                                                              Dyrektor Sławomir Wójcik

     • Uwaga!

     •  

      Zakwalifikowani kandydaci do poszczególnych szkół proszeni są o potwierdzenie woli kontynuowania nauki w wybranej szkole poprzez wypełnienie druku kandydata przyjętego oraz dostarczenie wymaganych dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty).

     • Adam Chynek na 11 miejscu w Polsce !!!

     • W dniach 25–26 czerwca 2022 roku w Miliczu rozegrany został finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

      W dniach 25–26 czerwca 2022 roku w Miliczu rozegrany został finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

      Do rywalizacji przystąpiło po 32 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Były to osoby, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły I i II miejsca. W najstarszej grupie czyli kategorii uczniów szkóły średnich, województwo świętokrzyskie reprezentował uczeń Naszej Szkoły Adam Chynek.

      W finale Adam po raz kolejny zaprezentował znakomite przygotowanie i wykazał się ogromną wiedzą z zakresu pożarnictwa, zajmując 11 miejsce !!!

      Sylwester Panek

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • Ten rok szkolny był dla nas wszystkich wyjątkowy. Panująca na świecie pandemia COVID-19, sytuacja na Ukrainie dosłownie z dnia na dzień zmieniła naszą edukację. Uczyliśmy się przez ten czas nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Niosło to za sobą wiele trudności, lepszych oraz gorszych chwil.  Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Wszyscy pracowaliśmy wytrwale: my – uczniowie, nasi nauczyciele oraz dyrekcja. Włożyliśmy wiele wysiłku w dostosowanie się do tej nowej sytuacji i możemy z dumą mówić, że dotrwaliśmy i ten rok szkolny skończył się dla nas pełnią satysfakcji i dobrych wyników.

      Ogromne podziękowania kierujemy do nauczycieli i wychowawców. To właśnie im zawdzięczamy to, jak każdego dnia pełnią sił próbowali, by e-lekcje nie odbiegały aż tak od lekcji w szkolnych ławkach. Przekazywali nam wiedzę wykorzystując sposoby nowe zarówno dla nas jak i dla nich. Bardzo dziękujemy za cierpliwość i wytrwałość. Za to, ile starania włożyli, by taka forma nauki była dla nas ciekawa.My, uczniowie, daliśmy z siebie wszystko, by przyzwyczaić się do takiego trybu nauki, a potem wrócić do szkolnych ław. Każdego kosztowało to wiele emocji, jednak udało nam się. Przez to po roku szkolnym 2021/2022 możemy czuć się z siebie wyjątkowo dumni.

      Panom Dyrektorom chcielibyśmy podziękować za słowa wspierające na duchu zarówno nas uczniów, jak i nauczycieli. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Wasz wkład i pracę dla naszego Zespołu Szkół.

      Cóż… Co teraz? Teraz WAKACJE! Wszystkim życzymy, pogodnych, bezpiecznych wakacji. Czy w górach, czy nad morzem czy jeziorem. Ciepłej wody, wiatru w żaglach, czystych szlaków górskich, wielu pięknych chwil oraz bezpiecznego powrotu do szkoły.

      Samorząd Uczniowski

     • Uczniowie naszej szkoły laureatami ogólnopolskiego konkursu pt. „Nasi sąsiedzi -Żydzi”

     • 18 czerwca 2022 r., w trakcie Chmielnickich Jarmarków Kulturalnych, odbyło się podsumowanie X edycji konkursu pt. „Nasi sąsiedzi -Żydzi” , który został zorganizowany przez Ośrodek Edukacyjno - Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. W kwietniu 2022 r. Kamila Skrzyniarz z klasy 3 thżp, Magdalena Władna z klasy 3 thżp i Konrad Mierzwa z klasy 3 tip nagrali interesujący film na temat zabytków kultury żydowskiej w Chmielniku, dzięki czemu znaleźli się w gronie laureatów konkursu i zajęli III miejsce. Ten sukces został doceniony przez organizatorów, którzy przyznali naszym uczniom dyplomy i nagrody rzeczowe.

      W trakcie pierwszego dnia Chmielnickich Jarmarków Kulturalnych uczniowie z naszej szkoły wzięli również udział w spotkaniu autorskim z cyklu „Jestem stąd i mi zależy”, w trakcie którego Stanisław Kryciński opowiedział o dziejach i kulturze Łemków. Następnie wysłuchali „Opowieści chasydzkich” w wykonaniu Ewy Lubacz. W Chmielnickim Centrum Kultury organizatorzy zapewnili naszym uczniom poczęstunek. Serdecznie gratulujemy Kamili, Magdalenie i Konradowi oraz życzymy kolejnych sukcesów!

       

      Opracował Kamil Król

      Fot. Chmielnickie Centrum Kultury

     • WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE INFORMATYCZNYM

     • Dominika Pawłowska – uczennica klasy 2ti została wyróżniona w X jubileuszowej edycji konkursu zorganizowanego w ramach projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021−2022, będącego inicjatywą realizowaną wspólnie przez Urząd Marszałkowski – Departament IT, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Tematyką X edycji projektu było Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 Razem dla lepszego Internetu.

      Koordynatorem projektu z ramienia szkoły była p. Aneta Barucha-Wolska.

      Dominika uczestniczyła we wszystkich przedsięwzięciach projektowych organizowanych w szkole oraz samodzielnie wykonała wyróżnioną pracę konkursową, za którą otrzymała cenną nagrodę. Jest jedną z 6. nagrodzonych osób w kategorii szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim. 

      Podczas gali wręczenia nagród zaproszeni goście wysłuchali dedykowanego im koncertu uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. 

      Gratulujemy i życzymy Dominice dalszych sukcesów!

     • NOWA PRACOWNIA FRYZJERSKA!!!

     • W II semestrze nasza szkoła została wzbogacona o pracownię fryzjerską w budynku przy ulcy Furmańskiej.

      Projekt  nowoczesnej pracowni pod nadzorem nauczycieli zawodu p. Wiolety Baran i p. Iwony Szemraj przygotowały samodzielnie uczennice na kierunku fryzjerskim.

      Wykorzystały nie tylko umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych przeznaczonych do projektowania wnętrz, zasad BHP i ppoż, ergonomii,  ale również doświadczenie zdobyte na zajęciach praktycznych nauki zawodu w minionych latach.

      Tak profesjonalnie  przygotowana  pracownia fryzjerska będzie służyć młodszym koleżankom kształcącym się w zawodzie fryzjer.

     • Adam Chynek z awansem do finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej !!!

     • 28 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

      Organizatorami eliminacji byli: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Do udziału na tym etapie zakwalifikowały się osoby, które wcześniej zwyciężyły na szczeblu gminnym i powiatowym w poszczególnych kategoriach wiekowych.

      Naszą gminę i powiat, a zarazem także szkołę w najstarszej kategorii reprezentował Adam Chynek uczeń klasy 2A LO w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, który po raz kolejny wykazał się ogromną wiedzą z zakresu pożarnictwa.

       

      Najlepsze wyniki w grupie szkół ponadpodstawowych osiągnęli:

       

      1. Adam Chynek – PZS w Chmielniku.

      2. Hubert Celuch – ZSZ nr 2 w Starachowicach.

      3. Bartłomiej Mazurek – Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu.

       

      Osoby, które zajęły I i II miejsca w poszczególnych katergoriach wiekowych będą reprezentowały województwo świętokrzyskie podczas finału centralnego OTWP , który zostanie przeprowadzony w dniach 25-26 czerwca br. w Miliczu w woj. dolnośląskim.

       

       

       

      Sylwester Panek

     • Akredytacja Polskiej Izby Motoryzacji na kierunek: technik pojazdów samochodowych

     • Mamy to!!!

      Polska Izba Motoryzacji w dowód uznania wysokiej jakości kształcenia zawodowego w obszarze branży motoryzacyjnej realizowanego przez Powiatowy Zespól Szkół w Chmielniku oraz aktywności projektowej przyznała Akredytację PIM na kierunek kształcenia: technik pojazdów samochodowych na okres 5 lat. Złożony wniosek został  poddany formalnej i  merytorycznej  ocenie,  w  wyniku  której uzyskał pozytywną akceptację Komisji Akredytacyjnej. Zostaliśmy docenieni za  trud  włożony  w  poszerzanie  możliwości  rozwojowych  w  obszarze kształcenia zawodowego. Jest to także dowód uznania wysokiej  jakości realizowanych działań oraz licznie podejmowanych innowacyjnych rozwiązań w branży motoryzacyjnej, których podejmuje się nasza placówka.

     • Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dziś

     • 27 maja 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dziś”, do którego realizacji włączyli się uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

      Pod kierunkiem koordynatorek projektu p. Anety Baruchy-Wolskiej oraz p. Beaty Zaród podjęli wiele działań. Efektem było przygotowanie infografiki i prezentacji, dotyczących porównania funkcjonowania szkoły w różnych etapach jej istnienia oraz quizu znajomości życia i twórczości Adolfa Dygasińskiego - patrona liceum ogólnokształcącego w Chmielniku.

      Należy podkreślić szczególnie zaangażowanie uczennic: Dominiki Pawłowskiej (kl.2ti), Euniki Wieczorek (kl.2ti) oraz Klaudii Kumór (kl.4tż). Dziewczęta skrupulatnie i rzeczowo przygotowywały się do opracowania każdego działania. Tworząc elementy niezbędne do realizacji projektu, czerpały wiedzę od swoich rodziców, dziadków oraz korzystały ze zdjęć i informacji pozyskanych przez koordynatorki w Muzeum Regionalnym w Pińczowie (wystawa stała „Adolf Dygasiński – życie i twórczość”).

      Szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w projekcie.

      Organizatorzy projektu: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Historii Kielc, Archiwum Państwowe w Kielcach, Delegatura IPN w Kielcach - Instytut Pamięci Narodowej.

      Honorowi patroni: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Słoń oraz Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

      Opieka medialna: Radio Kielce, TVP3 Kielce.

     • Kielce historycznie i technologicznie

     • 19.05.2022 r. uczniowie z klas 2tsi, 2tż i 3a wybrali się na wycieczkę autokarową do Kielc. Trasa prowadziła przez drogę krajową nr 73, gdzie przewodnik opowiadał o walorach turystycznych oraz o historii mijanych miejscowości. W samych Kielcach naszym pierwszym punktem programu było zwiedzanie Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie uczniowie poznali poszczególne pracownie „ od kuchni”. Na początku wysłuchali wykładu w auli na temat samej uczelni i jej kierunków kształcenia. Później wyszli na zewnątrz, gdzie mieli okazję wsiąść do bolidu, a także przyjrzeć się nowinkom techniki w mechanice samochodowej. Kolejnym punktem tej części programu było zwiedzanie Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, gdzie uczniowie poznali tajniki Laboratoriów: Kryminalistycznego, Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych, Obrabiarek Sterowanych Numerycznie i Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania .

      Po zwiedzeniu Politechniki Świętokrzyskiej uczniowie wraz z opiekunami udali się na obiad do Galerii Echo. Kiedy zjedli posiłek i odpoczęli, przyszła pora na historyczną część wycieczki, czyli zwiedzanie Wzgórza Zamkowego. Przewodnik zabrał grupę do katedry, gdzie opowiedział o jej historii oraz o dziełach sztuki, które tam się znajdują. Uczniowie zwiedzali również teren wokół Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pałacu biskupów krakowskich i zabytków ul. Zamkowej. Już ostatnim punktem wycieczki terenowej po Kielcach był Park Miejski im. Stanisława Staszica - jeden z najstarszych w Polsce! Przyszedł czas na powrót, tym razem drogą wojewódzką nr 764, gdzie uczniowie poznali walory turystyczne i historię innych ważnych miejscowości w powiecie kieleckim.

      Opracował: Kamil Król

      Zdjęcia: Dominika Pawłowska

     • II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty

     • „Edukacja wobec wyzwań przyszłości” – takie hasło przyświecało II Ogólnopolskiemu Forum Doskonalenia Kadr Oświaty. Wydarzenie odbyło się 17 maja 2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Forum adresowane było do kadry kierowniczej, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, kuratoriów oświaty oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Powiatowy Zespół Szkół reprezentowały: p. Maria Świerzewska i p. Beata Zaród.

      Organizatorami przedsięwzięcia były: konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

      Podczas konferencji w Kielcach gościli m.in.: prof. dr hab. Jan Fazlagić, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Mariola Błażej, specjalistka w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także przedstawiciele Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

     • Benvenuti we Włoszech!

     • Nasi uczniowie przebywają we włoskim Rimini od 9 maja 2022.

       

      Swoją wielką przygodę rozpoczęły dwie grupy z Powiatowego Zespółu Szkół  w Chmielniku.  W piękny, słoneczny wtorek spacerowali po centrum Rimini i rozpoczęli  praktyki zawodowe w firmach.

      Przez najbliższe 4 tygodnie odbywać będą staż w sektorach gastronomii, technik samochodowy oraz IT. Życzymy im wspaniałych wrażeń!

      #PowiatowyZespółSzkółwChmielniku

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych