•  

   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    

    Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

   Powiatowy Zespół Szkół zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku.

   • Data publikacji strony internetowej: 
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

   Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

   TREŚCI NIEDOSTĘPNE

   • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
   • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo

   WYŁĄCZENIA

   • Filmy są zapisem różnych uroczystości i nie przedstawiają istotnych informacji – nie wymagają opisu tekstowego
   • niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
   • Aktualnie trwają prace nad ułatwieniami zwiększającymi dostępność cyfrową strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół. Dostępna jest już wtyczka umiejscowiona z prawej-dolnej części strony (ikona „niepełnosprawny”). Umożliwia ona zwiększanie kontrastu na różne sposoby oraz powiększanie tekstu i uwidocznienie odnośników za pomocą podkreślenia.

   PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

   • Deklarację sporządzono dnia: 
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: W celu otrzymania informacji lub przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, (adres e-mail:szkola@pszchmielnik.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 354 28 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności..
   • E-mail: szkola@pszchmielnik.pl
   • Telefon: 41 354-28-94

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   SKARGI I ODWOŁANIA

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Kielcach
   • Adres: al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1 (II piętro) 25-516 Kielce
   • E-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl
   • Telefon: (41) 342-16-34
   • Fax: (41) 344-88-83

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   BUDYNEK POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU ZNAJDUJE SIĘ PRZY ULICY  ADOLFA DYGASIŃSKIEGO 11

   • Do budynku szkoły i internatu prowadzą zadaszone, dobrze oznaczone i oświetlone schody (od strony parkingu). Schody nie posiadają podjazdów dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
   • Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, ale brak jest oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
   • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się szeroki korytarz. Budynek nie posiada wind.
   • Pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób na wózkach.
   • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
   • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz pracownicy sekretariatu szkoły.

   Informacje dodatkowe

   UŁATWIENIA

   Jednostką kontaktową jest Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, (adres e-mail: szkola@pzschmielnik.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 354 28 94.

   INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. zwiększające ( CTRL +) i zmniejszające (CTRL -) widok strony).

   Wniosek o zapewnienie dostępności

    

    

                                                                                 

    
   • Kontakty

    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • (+48) 41 354-28-94
    • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych