•  

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów Liceum
    Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
     w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2021/2022

    

   LP.

   TERMIN

   RODZAJ CZYNNOŚCI

   1.

   do 30.11.2021r (wtorek)

   Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji śródrocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

   2.

   do 17.12.2021r

   (piątek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych a wychowawcy klas o przewidywanych ocenach za zachowanie.

   3.

   20.12.2021r (poniedziałek)

   Przekazanie drogą mailową lub telefonicznie informacji dla rodziców o przewidywanych ocenach  śródrocznych. Temat informacji: Informacja o  przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków. / Możliwe spotkanie z rodzicami na platformie ZOOM /

   4.

   21.12.2021r. (wtorek)

   Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

   5.

   07.01.2022r. (piątek)
    

   Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

   6.

   11.01.2022r.
   (wtorek)

   Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

   7.

   12 stycznia 2022r. (środa)
   godz. 15.00

    

   Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

   Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

    

   8.

   02.02.2021r. (środa)
   godz. 15.00

   Posiedzenie plenarne. Analiza pracy szkoły
   za rok szkolny 2021/2022.

   9.

   03.02.2021r (czwartek)
   godz. 16.00

   Wywiadówka ogólnoszkolna za I półrocze.

    

    

    

    

    

   SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

   .

   LP RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
   1 Zebranie informacyjne 6-24 września 2021 r.
   2

   Zebranie Rady Rodziców

   30.09.2021r.

   3 Zebranie ogólne rodziców. Okresowa informacja o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.. 18.11.2021r.
   4 Zebrania z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – omówienie spraw dotyczących studniówki. 30.09.2021 r.
   5 Wywiadówka ogólnoszkolna za I półrocze. 03.02.2022r.
   6

   Zebranie ogólne rodziców. Okresowa informacja o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów

   28.04.2022r.

        

    

    

   Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

   .

   LP TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
   1 01.09.2021 Początek roku szkolnego 2021/2022
   2

   23-31.12.2021r.

   15 stycznia 2022r.

   Zimowa przerwa świąteczna

   Studniówka

   3 17-30.01.2022 r. Ferie zimowe w woj. świętokrzyskim
   4 14-19.04. 2022 r. Wiosenna przerwa  przerwa świąteczna
   5 29.04.2022 r. Zakończenie zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych klas programowo najwyższych (licea i technika)
   6

   4 maja 2021 r.

   18-20 maja 2022 r.

   04-20 maja 2022 r.

   Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

   - część ustna

   - część pisemna

   7 24.06.2022r.  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
    

   10 stycznia – 06 lutego 2022r.

   11 stycznia 2022r.

    

   20 czerwca – 6 lipca 2022r.

   21 czerwca 2022r

    

   1-19czerwca 2022r.

   2-7 czerwca 2022 r.

    

   22-29 czerwca 2022 r.

   22 czerwca 2022 r.

   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /podstawa 2017/

   - sesja zimowa

   - cz. pisemna

   - sesja letnia -

   cz. Pisemna

   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /podstawa 2019/

   - sesja letnia

   - cz. Pisemna

   Termin dodatkowy:

   - sesja letnia

   - cz. Pisemna

    

   12 listopada 2021r

   02 maja 2022 r.

   04 maja– 06 maja 2022r

   17 czerwca 2022r.

   Dodatkowe dni wolne

    

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją roczną uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2020/2021

   .

   LP TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
   1 do 30.04.2021r (piątek) Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji rocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły). Przekazanie wrogą mailowa wszystkim uczniom i nauczycielom
   2

   31.05.2021r

   (poniedziałek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych a wychowawcy klas o przewidywanych rocznych ocenach za zachowanie.
   3 01.06.2021r (wtorek) Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Temat spotkania: Informacja o przewi-dywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.
   4 01.06.2021r (wtorek) Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o prze-widywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.
   5 11.06.2021r (piątek) Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za za-chowanie do wychowawcy klasowego.
   6 18.06.2021r. (piątek) Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.
   7 21.06.2021r. (poniedziałek) do godz. 14.30 Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
   8 21.06.2021r. (poniedziałek) godz. 15.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.
   9 22-24.06.2021 Termin przeprowadzenia ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych
   10 24.06.2021r. (czwartek) godz. 15.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych.
   11 09.07.2021r. (piątek) godz. 10.00 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Analiza pracy szkoły za rok szkolny 2020/2021

    

    

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik
 • Galeria zdjęć

   brak danych