•  

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów 
   Liceum Ogólnokształcącego,  Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

    w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2023/2024

   LP.

           TERMIN

                  RODZAJ CZYNNOŚCI

   1.

   do 24.11.2023r. (piątek)

   Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji śródrocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

   2.

   do 18.12.2023 r.

   (poniedziałek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych a wychowawcy klas o przewidywanych ocenach za zachowanie.

   3.

   19.12.2023 r. (wtorek)

   Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacji śródrocznej z poszczególnych przedmiotów i ocenach za zachowanie

   4.

   21.12.2023 r. (czwartek)

   Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

   5.

   05.01.2024 r. (środa)
    

   Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

   6.

   9.01.2024 r.
   (wtorek)

   Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

   7.

   10 stycznia 2024 r. (środa)
   godz. 15.00

    

   Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

   Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

    

   8.

   24.01.2024 r. (środa)
   godz. 15.00

   Posiedzenie plenarne. Analiza pracy szkoły
   za rok szkolny 2023/2024.

   9.

   25.01.2024 r. (czwartek)
   godz. 16.00

   Wywiadówka ogólnoszkolna za I półrocze.

    

    

    

    

    

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów 
   Liceum Ogólnokształcącego,  Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

    w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2022/2023

   .

   LP TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI

   1.

   do 21.04.2023r

   (piątek)

   Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji rocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

   2.

   do 02.06.2023r

   (piątek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych ocenach końcowych a wychowawcy klas o przewidywanych ocenach za zachowanie.

   3.

   do 05.06.2023r

   (poniedziałek)

   Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacji końcowej z poszczególnych przedmiotów i ocenach za zachowanie

   4.

   do 07.06.2023r

   (środa)

   Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

   5.

   14.06.2023r.
   (środa)

   Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

   6.

   16.06.2023r.
   (piątek)

   Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

   7.

   19.06.2023r. godz. 15.00
   (poniedziałek)

   Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

   8.

   20.0. 2023r. (wtorek)
   godz. 15.00

    

   Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

   Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

    

   9.

   05.07.2023r. (środa) godz.10.00

   Posiedzenie plenarne. Analiza i ocena pracy szkoły za rok 2022/2023.

   10.

   30.08.2023r. (piątek) godz.10.00

   Posiedzenie plenarne.dotyczące organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024.

    

    

    

    

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów klas czwartych
   Liceum Ogólnokształcącego, i czwartych  Technikum w Powiatowym
   Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2022/2023

   .

   LP TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI

   1.

   do 17 marca 2023r

   (piątek)

   Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji rocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

   2.

   do 31 marca 2023r

   (piątek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych ocenach końcowych a wychowawcy klas o przewidywanych ocenach za zachowanie.

   3.

   do 4 kwietnia 2023r

   (wtorek)

   Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacji końcowej z poszczególnych przedmiotów i ocenach za zachowanie

   5.

   20 kwietnia 2023r.
   (czwartek)

    

   Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

   6.

   21 kwietnia 2023r.
   (piątek)

   Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

   7.

   25 kwietnia 2023r.
   (wtorek) godz. 14.00

   Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

   8.

   25 kwietnia 2023r.
   (wtorek)
   godz. 15.00

    

   Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

   Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i  podjęcie uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów.

    

   9

   05 lipca 2023r.

   (środa)

   Posiedzenie plenarne. Analiza i ocena pracy szkoły za rok 2022/2023.

    

    

    

    

    

    

   SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

   .

   LP RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
   1 Zebranie informacyjne 6-24 września 2022 r.
   2

   Zebranie Rady Rodziców

    
   3 Zebranie ogólne rodziców. Okresowa informacja o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów..  
   4 Zebrania z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – omówienie spraw dotyczących studniówki.  
   5 Wywiadówka ogólnoszkolna za I półrocze.  26 stycznia 2023
   6

   Zebranie ogólne rodziców. Okresowa informacja o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów

    
        

    

    

    

    

   Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

   .

   LP TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
   1

   1 września 2022 r.

   Początek roku szkolnego 2021/2022
   2

   23 - 31 grudnia 2022 r

    

   Zimowa przerwa świąteczna

   Studniówka - 21 stycznia 2023

   3

   30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

   Ferie zimowe w woj. świętokrzyskim
   4

   6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

   Wiosenna przerwa  przerwa świąteczna
   5

   28 kwietnia 2023 r.

   Zakończenie zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych klas programowo najwyższych (licea i technika)
   6

   Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

   4,5,7 maja 2023

   Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

   - część ustna

   - część pisemna

   7

   23 czerwca 2023 r.

   Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
      

   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /podstawa 2017/

   - sesja zimowa

   - cz. pisemna

   - sesja letnia -

   cz. Pisemna

   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /podstawa 2019/

   - sesja letnia

   - cz. Pisemna

   Termin dodatkowy:

   - sesja letnia

   - cz. Pisemna

    

    

   31października 2022 r.

   2 maja 2023 r.

   4,5,7 maja 2023 r.

   9 czerwca 2023 r.

   Dodatkowe dni wolne

    

    

    

    

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją roczną uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2021/2022

   .

   LP TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
   1 do 22 kwietnia 2022 r. (piątek) Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji śródrocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły
   2

   do 03 czerwca 2022 r. (piątek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych a wychowawcy klas o przewidywanych rocznych ocenach za zachowanie.
   3 06 czerwca 2022 r. (poniedziałek) Przekazanie drogą mailową lub telefonicznie informacji dla rodziców o przewidywanych ocenach rocznych. Temat informacji: Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków. / Możliwe spotkanie z rodzicami na platformie ZOOM /
   4 07 czerwca.2022 r. (wtorek)  Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.
   5 10 czerwca 2022 r. (piątek) Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfika-cyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.
   6 15 czerwiec 2022 r. (środa) Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.
   7 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 (poniedziałek) Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
   8 21 czerwiec 2022r. (wtorek) godz. 15.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.
   9. 02.07.2022r. (środa) godz. 15.00 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Analiza pracy szkoły za rok szkolny 2021/2022

    

    

   L

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów Liceum
    Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
     w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2021/2022

    

   1.

   do 11marca 2022r

   (piątek)

   Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji rocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

   2.

   do 8 kwietnia 2022r

   (piątek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych ocenach końcowych a wychowawcy klas o przewidywanych ocenach za zachowanie.

   3.

   do 12 kwietnia 2022r

   (wtorek)

   Przekazanie drogą mailową lub telefonicznie informacji dla rodziców o przewidywanych ocenach końcowych. Temat informacji: Informacja o  przewidywanych końcowych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie. / Możliwe spotkanie z rodzicami na platformie ZOOM /

   5.

   21 kwietnia 2022r.
   (czwartek)

    

   Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

   6.

   22 kwietnia 2022r.
   (piątek)

   Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

   7.

   26 kwietnia 2022r.
   (wtorek) godz. 14.00

   Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

   8.

   26 kwietnia 2022r.
   (wtorek)
   godz. 15.00

    

   Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

   Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i  podjęcie uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów.

    

   9

   07 lipca 2022r.

   (czwartek)

   Posiedzenie plenarne. Analiza i ocena pracy szkoły za rok 2021/2022.

    

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów Liceum
    Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
     w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2021/2022

    

   LP.

   TERMIN

   RODZAJ CZYNNOŚCI

   1.

   do 30.11.2021r (wtorek)

   Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji śródrocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

   2.

   do 17.12.2021r

   (piątek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych a wychowawcy klas o przewidywanych ocenach za zachowanie.

   3.

   20.12.2021r (poniedziałek)

   Przekazanie drogą mailową lub telefonicznie informacji dla rodziców o przewidywanych ocenach  śródrocznych. Temat informacji: Informacja o  przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków. / Możliwe spotkanie z rodzicami na platformie ZOOM /

   4.

   21.12.2021r. (wtorek)

   Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

   5.

   07.01.2022r. (piątek)
    

   Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

   6.

   11.01.2022r.
   (wtorek)

   Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

   7.

   12 stycznia 2022r. (środa)
   godz. 15.00

    

   Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

   Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

    

   8.

   02.02.2021r. (środa)
   godz. 15.00

   Posiedzenie plenarne. Analiza pracy szkoły
   za rok szkolny 2021/2022.

   9.

   03.02.2021r (czwartek)
   godz. 16.00

   Wywiadówka ogólnoszkolna za I półrocze.

    

    

    

    

    

   SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

   .

   LP RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
   1 Zebranie informacyjne 6-24 września 2021 r.
   2

   Zebranie Rady Rodziców

   30.09.2021r.

   3 Zebranie ogólne rodziców. Okresowa informacja o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.. 18.11.2021r.
   4 Zebrania z rodzicami uczniów klas III LO i IV Technikum – omówienie spraw dotyczących studniówki. 30.09.2021 r.
   5 Wywiadówka ogólnoszkolna za I półrocze. 03.02.2022r.
   6

   Zebranie ogólne rodziców. Okresowa informacja o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów

   28.04.2022r.

        

    

    

   Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

   .

   LP TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
   1 01.09.2021 Początek roku szkolnego 2021/2022
   2

   23-31.12.2021r.

   15 stycznia 2022r.

   Zimowa przerwa świąteczna

   Studniówka

   3 17-30.01.2022 r. Ferie zimowe w woj. świętokrzyskim
   4 14-19.04. 2022 r. Wiosenna przerwa  przerwa świąteczna
   5 29.04.2022 r. Zakończenie zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych klas programowo najwyższych (licea i technika)
   6

   4 maja 2021 r.

   18-20 maja 2022 r.

   04-20 maja 2022 r.

   Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

   - część ustna

   - część pisemna

   7 24.06.2022r.  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
    

   10 stycznia – 06 lutego 2022r.

   11 stycznia 2022r.

    

   20 czerwca – 6 lipca 2022r.

   21 czerwca 2022r

    

   1-19czerwca 2022r.

   2-7 czerwca 2022 r.

    

   22-29 czerwca 2022 r.

   22 czerwca 2022 r.

   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /podstawa 2017/

   - sesja zimowa

   - cz. pisemna

   - sesja letnia -

   cz. Pisemna

   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /podstawa 2019/

   - sesja letnia

   - cz. Pisemna

   Termin dodatkowy:

   - sesja letnia

   - cz. Pisemna

    

   12 listopada 2021r

   02 maja 2022 r.

   04 maja– 06 maja 2022r

   17 czerwca 2022r.

   Dodatkowe dni wolne

    

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją roczną uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2020/2021

   .

   LP TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
   1 do 30.04.2021r (piątek) Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji rocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły). Przekazanie drogą mailową wszystkim uczniom i nauczycielom
   2

   31.05.2021r

   (poniedziałek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych a wychowawcy klas o przewidywanych rocznych ocenach za zachowanie.
   3 01.06.2021r (wtorek) Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Temat spotkania: Informacja o przewi-dywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.
   4 01.06.2021r (wtorek) Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o prze-widywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.
   5 11.06.2021r (piątek) Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za za-chowanie do wychowawcy klasowego.
   6 18.06.2021r. (piątek) Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.
   7 21.06.2021r. (poniedziałek) do godz. 14.30 Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
   8 21.06.2021r. (poniedziałek) godz. 15.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.
   9 22-24.06.2021 Termin przeprowadzenia ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych
   10 24.06.2021r. (czwartek) godz. 15.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych.
   11 09.07.2021r. (piątek) godz. 10.00 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Analiza pracy szkoły za rok szkolny 2020/2021

    

    

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów Liceum
    Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
     w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2023/2024

    

    

   LP.

           TERMIN

                  RODZAJ CZYNNOŚCI

   1.

   do 24.11.2023r. (piątek)

   Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji śródrocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

   2.

   do 18.12.2023 r.

   (poniedziałek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych a wychowawcy klas o przewidywanych ocenach za zachowanie.

   3.

   19.12.2023 r. (wtorek)

   Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacji śródrocznej z poszczególnych przedmiotów i ocenach za zachowanie

   4.

   21.12.2023 r. (czwartek)

   Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

   5.

   05.01.2024 r. (środa)
    

   Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

   6.

   9.01.2024 r.
   (wtorek)

   Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

   7.

   10 stycznia 2024 r. (środa)
   godz. 15.00

    

   Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

   Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

    

   8.

   24.01.2024 r. (środa)
   godz. 15.00

   Posiedzenie plenarne. Analiza pracy szkoły
   za rok szkolny 2023/2024.

   9.

   25.01.2024 r. (czwartek)
   godz. 16.00

   Wywiadówka ogólnoszkolna za I półrocze.

    

    

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych