• HISTORIA SZKOŁY

    • 1 stycznia 1956 r.
     • Chmielnik staje się siedzibą władz powiatu chmielnickiego.

      Chmielnik staje się siedzibą władz powiatu chmielnickiego.

      Społeczeństwo Chmielnika ponownie występuje z inicjatywą otwarcie i budowy szkoły.

       Już w okresie międzywojennym  czyniono starania o uzyskanie zgody na budowę lub otwarcie szkoły średniej, lecz nie uzyskało takiej zgody. Po II wojnie światowej w lipcu 1948 roku zawiązał się komitet założycielski szkoły średniej ogólnokształcącej z inicjatywy sędziego Franciszka Kondery. Już od października 1948 r. przy szkole podstawowej w Chmielniku została otwarta ósma klasa – zaczątek szkoły licealnej, organizatorem tej klasy był kierownik szkoły Aleksander Kuczyński. Klasa koedukacyjna liczyła 43 uczniów. W 1949 r. obowiązki dyrektora przyjął prof. Stanisław Kasprzycki. W r. szk. 1949/50 powstała klasa IX– ta, która liczyła 35 uczniów, klasa VIII– 45 uczniów. Wydatki na szkołę były duże, jednakże z powodu braków finansowych i braku poparcia ze strony władz oświatowych w r. szk. 1950/51 szkoła przestała istnieć.

    • 19.3.1956
     • Lata 50 -te

      Lata 50 -te

      19 marca 1956 roku powołany został Powiatowy Komitet Budowy Szkoły Średniej pod przewodnictwem pana Juliana Raka. Komitet ten, dzięki poparciu władz powiatowych poczynił kroki celem otwarcia w Chmielniku szkoły średniej. Dnia 18 kwietnia 1959 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chmielniku powołało Powiatowy Komitet Budowy Szkoły Średniej w składzie trzydziestu osób (z terenu powiatu chmielnickiego). Komitet uzyskał zezwolenie władz na otwarcie ósmej klasy. W dniu 17 sierpnia 1959 roku wydano zgodę na otwarcie w Chmielniku Liceum Ogólnokształcącego. 10 września 1959 roku nastąpiło jej uroczyste otwarcie i inauguracja pierwszego roku szkolnego: 1959-1960. Szkoła funkcjonowała w wynajętych pomieszczeniach przy ulicy Szkolnej.    
      W pierwszym roku działalności naukę pobierało 88 uczniów. Kadrę nauczycielską stanowiło sześć osób: 
      - Zenon Radziszewski dyrektor, uczył języka polskiego i historii, wychowawca klasy VIIIa
      - Aleksander Koczur uczył matematyki, fizyki, chemii, geografii, rysunku, wychowawca klasy VIIIb,
      - Daniel Czajor uczył języka rosyjskiego,
      - Stefania Bednarczyk uczyła języka francuskiego,
      - Zdzisława Pietrzyk uczyła wychowania fizycznego dziewcząt,
      - Stanisław Stachowicz uczył wychowania fizycznego chłopców.

      Już w pierwszym roku istnienia szkoły, z uwagi na złe warunki lokalowe, rozpoczęły się starania o budowę nowego gmachu dla liceum. W lipcu 1960 roku wydano pozwolenia na jego budowę.

    • 1961
     • Lata 60 - te

      Lata 60 - te

      Od 1961 roku szkoła średnia funkcjonowała jako 4-letnie liceum ogólnokształcące. W tym też roku zatrudnionych zostało 9 nowych nauczycieli.
      W styczniu 1963 roku naukę rozpoczęto w nowym budynku dysponującym także salą gimnastyczną. Znajdował się on przy ulicy Buskiej, a powstał na potrzeby szkoły podstawowej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego. Ten rok szkolny był niezwykły. 
      W tym to bowiem roku po raz pierwszy w Liceum Ogólnokształcącym w Chmielniku zorganizowano egzamin maturalny w wyniku którego świadectwo dojrzałości otrzymały 32 osoby. 30 sierpnia 1966 r., Miejska Rada Narodowa dokonała zmiany nazwy dotychczasowej ulicy Buskiej na ulicę Adolfa Dygasińskiego. Początek nowego roku szkolnego był niezwykle uroczysty, w związku z nadaniem szkole imienia Adolfa Dygasińskiego w dniu 4 września. Wkrótce też odbyło się odsłonięcie popiersia Adolfa Dygasińskiego usytuowanego przed gmachem szkoły. 
      Wyrazem powiększenia bazy lokalowej było oddanie do użytku w roku 1967 budynku internatu dla 150 wychowanków. W tym samym roku ukończono boiska do piłki siatkowej i  koszykówki.
      Końcowym akordem tworzenia bazy chmielnickiego liceum było wykonanie w 1970 roku boiska do piłki ręcznej, skoczni w dal i wzwyż oraz bieżni. 

    • 1970
     • Lata 70- te

      Lata 70- te

       

      W 1972 roku miało miejsce ukończenie budowy Domu Nauczyciela wznoszonego od 1968r. W trakcie budowy prace niefachowe takie jak zwózka kamienia, wykopy pod fundamenty wykonali nauczyciele, młodzież szkolna i rodzice.
      W roku szkolnym 1975-1976 zgodnie z wytycznymi władz oświatowych wprowadzono profilowanie klas, przypisując poszczególnym klasom profile kształcenia: Ia – profil humanistyczny, Ib – matematyczno-fizyczny, Ic – biologiczno-chemiczny, Id i Ie – ogólny.
      Pierwszy remont kapitalny szkoły przeprowadzono w roku 1980. 
      W latach 70-tych w odpowiedzi na hasło budowania II Polski społeczność szkolna aktywnie włączyła się w działania na  rzecz budowy piękniejszej ojczyzny oraz poprawy wizerunku środowiska Miasta i Gminy Chmielnik. Działania te objęły: czyny społeczne w związku z obchodami świąt państwowych, zalesianie terenów gminy, prace sezonowe mające na celu pomoc okolicznej ludności, prace porządkowe w otoczeniu szkoły.  
      Dopełnieniem wizerunku pracy szkoły była aktywność na polu kultury. Wyrazem tego były przygotowywane przez młodzież skupioną w kole dramatycznym pod prze-wodnictwem Zenona Radziszewskiego i Ma¬rii Maj, spektakle teatralne. W murach szkoły przyjmowaliśmy szczególnych gości min. aktorów Annę Dymną i Olgierda Łukaszewicza, literatów  Stanisława Skonecznego i Wi-tolda Zechentera.

    • 1980
     • Lata 80-te

      Lata 80-te

      W 35-rocznicę zwycięstwa nad hitleryzmem w dniu 9 maja 1980 miało miejsce uroczyste otwarcie usytuowanej w pracowni historycznej Izby Pamięci Narodowej. Uroczystość otwarcia zaszczycili swoją obecnością goście z Kielc oraz grono kombatantów z Chmielnika i okolic. Izba odegrała dużą rolę w procesie wychowania patriotycznego i nauczania młodzieży. Jej powstanie przyczyniło się do nawiązania kontaktów z uczestnikami walk o wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej w styczniu 1945 roku. Wyrazem tego stały się kilkukrotne wizyty w naszym mieście Władimira Akimowa. 
      W wyjątkowym okresie stanu wojennego nauczyciele i młodzież nie popadli w apatię i marazm, ofiarując pomoc Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
      Księgozbiór biblioteki szkolnej systematycznie wzbogacano o nowe pozycje książkowe. Rekordowym był rok 1982, w którym to dokonano zakupu 562 woluminów.
      Tradycją liceum stały się czwartkowe spotkania z muzyką poważną oferowane przez Filharmonię Warszawską dla uczniów i nauczycieli chmielnickich szkół. 
      Nasza szkoła zawsze była otwarta na pomoc dla potrzebujących. Dekada lat 80- tych to okres szczególnej aktywności w tym zakresie. Zbiórki pieniędzy wspomagały min. Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Kielcach, Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,  Komitet Budowy Mauzoleum Wsi Pol-skiej w Michniowie, Fundusz Solidarności dla Dzieci Etiopskich, Fundusz Stypendialny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Społeczność szkolna nie pozostała głucha na tragedię, jaka dotknęła naród Armenii w wielkim trzęsieniu ziemi 1988 roku, odpowiadając na apel PCK. 
      Wyzwaniem czasu stało się zorganizowanie w 1989 roku pierwszej pracowni kompu-terowej, która przyczyniła się do unowocze-śnienia procesu dydaktycznego.

    • 1990
     • Lata 90-te

      Lata 90-te

      Przemiany ustrojowe przełomu lat 80-90-tych spowodowały zmianę polityki i otwarcie naszego kraju na kontakty z Europą Zachodnią, czego efektem były działania zmierzające do integracji politycznej, gospodarczej i militarnej z krajami demokratycznymi. Przejawem otwarcia się młodzieży naszej szkoły na te tendencje było utworzenie w 1991 roku Koła Przyjaciół Europy, które propagowało idee zjednoczonej Europy.
      W 1992 roku społeczność szkolna aktywnie uczestniczyła w obchodach 750-lecia Chmielnika, czemu dała przejaw we wrześniowej inscenizacji na ulicach miasta oraz pokazach szkolnego „Aerobiku” na boisku sportowym. Szkoła angażowała się w kolejne środowiskowe uroczystości, które po 1989 roku mogły nabrać oficjalnego charakteru. Było to min. odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność niepodległościową oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych i ich lokalnego dowódcę por. Stanisława Grabdę pseudonim „Bem”.
      Od 1994 do 1997 roku uczniowie brali udział w programie wymiany młodzieży polsko-kanadyjskiej prowadzonym przez Fundację Wspomagającą Zaopatrzenie Wsi w Wodę. Poznając odmienne tradycje i  kulturę, ucząc się języka, przygotowywali się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości jako pełnoprawni Europejczycy. W ramach wymiany do Chmielnika trafiła młodzież kanadyjska co z pewnością było promocją miasta i regionu za oceanem.
      W dniach 3-4.06.1994r. odbyły się uroczystość 35-lecia szkoły  Z tej okazji wydano min. pamiątkowe pismo Nasze Liceum 1959-1994. W 1996r. w internacie otwarto Klub Młodzieżowy organizujący różne turnieje, spotkania towarzyskie oraz dyskoteki dla uczącej się młodzieży. Pomieszczenia klubu wykorzystywane były także do organizowania sesji naukowych. 
      W murach naszej szkoły gościliśmy znane osobistości życia politycznego, parlamentarzystów: Panią Marię Stolzman, Pana Janusza Onyszkiewicza, Pana Juliusza Brauna.
      W końcu lat 90-tych szkoła zyskała możliwość korzystania z sieci Internet, co przyczyniło się do udoskonalenia procesu dydaktycznego.
      W roku 1998 zainaugurowało działalność czteroletnie Liceum Ekonomiczne.

    • 2000
     • Lata 2000

      Lata 2000

      01.09.2002 – przekształcenie Liceum Ogólnokształcącego im. Adolfa Dygasińskiego w Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku.
      2005/2006 – Liceum Ogólnokształcącego im. Adolfa Dygasińskiego przystąpiło do realizacji projektu o nazwie certyfikat „Europejska Szkoła”
      18.02.2008 – wręczenie certyfikatu jakości „Europejska Szkoła”
      2006 – nawiązanie współpracy z Izbą Rze-mieślników i Przedsiębiorców w Kielcach (współpraca w ramach przygotowania z eg-zaminu zawodowego)
      2006 – nawiązanie współpracy z Instytutem chemii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. 
      J. Kochanowskiego.
      Wiosna 2007 – uzyskanie pełnomocnictwa Zarządu i Rady Powiatu  do przygotowania i realizacji budowy pełnowymiarowej hali sportowej.
      2008 – podpisanie umowy partnerskiej z firmą „MAPEI” w ramach wspomagania szkół w realizacji praktycznej nauki zawodu.
      2008 – nawiązanie współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Ekonomi, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.
      05.01.2009 – uroczyste przekazanie do używania placu pod budowę hali sportowej firme „Dorbut” SA.
      05.03.2009 – podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ZS Nr 3 w Chmielniku a ESO – Euroskola Slovensko s.r.o Sukromna hotelova akademia w ramach (programów) edukacyjnych.
      Październik 2009 – obchody Powiatowego Dnia Edukacji połączono z inauguracją jubileuszu 50 – lecia istnienia szkoły.
      13.02.2010 - otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej.
      05.06.2010 - IV Zjazd Absolwentów.
      2008-2010 - wymiana młodzieży między szkołami ZS Nr3 w Chmielniku i Szkolnym Centrum Zawodowym w Rodewisch.

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych