• Uroczyste pożegnanie klas maturalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

     • Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat - Ludwik Pasteur.

       

      W piątek 29 kwietnia 2022 roku miało miejsce uroczyste zakończenie nauki absolwentów liceum i technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku.

      Część oficjalną rozpoczęło wystąpienia dyrektora szkoły – p. Sławomira Wójcika, który ciepło i serdecznie podsumował czas pobytu abiturientów w placówce. Skierował do młodzieży słowa uznania i gratulacje, życząc jej trafnego wyboru drogi życiowej.

      Następnie odbyło się wręczenie absolwentom świadectw z wyróżnieniem, nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik oraz Dyrekcję Szkoły, podziękowań za osiągnięcia edukacyjne, reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, działaniach w środowisku lokalnym, pracę w wolontariacie.

      W swoich wystąpieniach zarówno burmistrz miasta p. Paweł Wójcik, jak i członek Zarządu Starostwa Powiatowego p. Mariusz Ściana, życzyli abiturientom właściwych wyborów życiowych, wszelkiej pomyślności i powodzenia na egzaminie maturalnym czekającym ich za kilka dni.

      Na koniec części oficjalnej uroczystości głos zabrał ksiądz proboszcz Waldemar Krochmal, a po nim zabrała głos  prezes Stowarzyszenia "Przystań" p. Alicja Adach-Białowąs, kierując do odchodzących słowa uznania i podziękowania za współpracę.

      Na koniec głos zabrali maturzyści, kierując słowa podziękowania do dyrekcji i grona pedagogicznego.  Podkreślili, że lata spędzone w murach szkoły będą zawsze wspominać z sentymentem.

      Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i społeczność szkolna gratuluje wszystkim tegorocznym absolwentom ukończenia szkoły średniej oraz życzy sukcesów osobistych i najlepszych wyników na maturze oraz egzaminie zawodowym.

     • Trzecie miejsce w finale konkursu "Mój zawód - moja przyszłość".

     • Drużyna złożona z uczniów klasy informatycznej: Michała Leszczyńskiego, Bartłomieja Wesołowskiego i Rafała Zgórskiego reprezentowała naszą placówkę w finale konkursu pn. "Mój zawód - moja przyszłość", który odbył się w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

       

      Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”.

      Młodzież prezentowała w zespołach wybrany przez siebie zawód. Przedstawiła zalety i wady wybranych profesji.

      Wielu uczniów "postawiło" na informatykę, ale byli również przyszli fryzjerzy, mechanicy, ekonomiści. Konkursowe prezentacje przygotowało wraz z opiekunami i przedstawiło dziesięć zespołów: sześć z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie i po dwa ze szkół średnich w Chęcinach i Chmielniku.

      Pierwsze i drugie miejsce zajęły drużyny z Łopuszna (fryzjer, ekonomista), trzecie miejsce otrzymala drużyna Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku (informatyk). Opiekunami merytorycznymi finalistów byli: p. Danuta Stanek i p. Andrzej Pająk.

      Prace konkursowe i wystąpienia przygotowywano od października 2021 do kwietnia 2022 r. w ośmiu szkolnych zespołach, którym przewodniczyli:  p. Monika Brożyna, p. Marta Ficek, p. Joanna Juszczak, p. Milena Jarek. Uczestników, jak i nauczycieli zaangażowanych w projekt wspierała w działaniach Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

      Wicestarosta kielecki p.Tomasz Pleban życzył wszystkim uczestnikom konkursu własciwych wyborów  edukacyjno-zawodowych i konsekwencji w podejmowanych w przyszłości decyzjach, aby stać się  specjalistami w wybranych dziedzinach.

      Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli p. Krzysztof Łysak podkreślił wielkość wyzwania, z jakim zmierzyła się młodzież prezentująca  wybrane zawody. "Wy pokazaliście, że szkoły, do których chodzicie, świetnie was do tego przygotowują" - mówił tuż przed ogłoszeniem wyników konkursu.

       

      Gratulujemy wszystkicm nagodzonym, finalistom i ich opiekunom merytorycznym.

       

       

       

       

       

     • ŚWIĘTUJEMY 3 MAJA

     • Z okazji nadchodzącego Święta Narodowego Trzeciego Maja uczniowie z klas 2 tż i 2 tsi pod kierunkiem Pani Bożeny Styrcz i Pana Kamila Króla zorganizowali akademię, która upamiętniła uchwalenie naszej pierwszej Konstytucji. Przeszła ona do historii jako druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza.

      W czasach zaborów patriotyczna część społeczeństwa polskiego obchodziła rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Pod koniec XIX w. w Galicji obchody te przybrały doniosły charakter, podobnie jak w całej Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Jednak po II wojnie światowej politycy rządzący naszym krajem zrezygnowali z upamiętniania tego wydarzenia. 6 kwietnia 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił jako święto państwowe dzień Trzeciego Maja, rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji. Teraz kontynuujemy tę tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii.

      Opracował: Kamil Król

     • Dni Otwarte w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

     •  

      7 kwietnia odbyły się Dni Otwarte w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, podczas których uczniowie ostatnich klas Szkół Podstawowych mogli zapoznać się z bogatą ofertą naszej szkoły, wyposażeniem oraz panującą atmosferą.

      Podczas prezentacji kierunków kształcenia zostały omówione również projekty realizowane przez Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku:

      1) projekt pt. .: " Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062556 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

      w ramach którego grupa 40 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatycznego i technikum pojazdów samochodowych w maju odbędzie 4-tygodniowe praktyki we Włoszech w Rimini

      2) projekt pt. ,,Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078858 który jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+ i realizowany w akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, w ramach którego grupa 20 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatycznego i technikum pojazdów samochodowych we wrześniu 2021 roku odbyła miesięczne praktyki w Austrii a kolejna grupa 20 uczniów we wrześniu 2022 roku wyjedzie na 4-tygodniowe praktyki do do Austrii (Köflach) region Styrii.

       

     • XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

     • Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2022/2023

      Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

      Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

       

      a)      są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

      b)      są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

      c)      mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

      d)      pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł. brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawnościlub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

      e)      osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

       

                 Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023 Segment IA dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości oraz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.

       

      Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminieod 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.

     • Uczniowie przygotowują się do praktyk we Włoszech

     •  

      Dla uczestników projektu pt. .: "Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062556 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przygotowane zostały zajęcia kulturowe, zajęcia z języka włoskiego oraz zajęcia z psychologiem.

      W miesiącu marcu dwie grupy wyjazdowe liczące po 20 osób odbyły po 10 godzin zajęć kulturowych na których zostały poruszone najważniejsze zagadnienia dotyczące Włoch położenie kraju, ludność, język, największe miasta Włoch i ich zabytki.

      Omówiono kuchnię włoską i najpopularniejsze potrawy. Wykładowca przedstawił młodzieży informacje dotyczące miasta Rimini, do którego wybiera się grupa na praktyki w branży gastronomicznej, informatycznej i mechanicznej (mechanik pojazdów samochodowych).

      W miesiącach marzec-kwiecień odbywały się również zajęcia z języka włoskiego ( każda z grup odbędzie 40 godzin z języka włoskiego).

      Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach i często zadawała pytania dotyczące interesujących ich zagadnień.

      Przygotowała: Milena Jarek

     • "Wiosenne inspiracje kulinarne z makaronem”

     • 07 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku odbył się konkurs kulinarny ,,Wiosenne inspiracje kulinarne z makaronem”

       

      Konkurs miał zasięg międzyszkolny, adresowany był do uczniów kształcących się w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz szkole branżowej.

      Do konkursu zgłosiło się 9 drużyn. Ocenie podlegało:

      a) zgodność potrawy z tematyką konkursu 1-10 pkt,

      b) sporządzanie potrawy zgodnie z technologią/recepturą 1-10 pkt,

      c) wygląd potrawy (estetyka, dekoracja) 1-20 pkt,

      d) smak potrawy 1-20 pkt,

      e) dobór metody obsługi i jej poprawność 1-10 pkt,

      f) aranżacja stołu 1-10 pkt,

      g) poprawność dobranej zastawy stołowej do potrawy i metody serwowania 1-10 pkt,

      e) przestrzeganie przepisów bhp, organizacja stanowiska pracy, strój ucznia kucharza i kelnera 1-10 pkt

      Poziom był bardzo wyrównany ale ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła drużyna w skład której wchodziły uczennice z klasy 3 techniku żywienia i usług gastronomicznych: Katarzyna Radota, Agata Chmielewska, Wiktoria Panak się. Pozostałe drużyny zajęły egzekwo drugie miejsce.

      Przygotowała: Anna Zaworska-Królik, Milena Jarek

     • Tomasz Wolny Mistrzem, a drużyna na 3 miejscu w klasyfikacji szkół !!!

     • 12 kwietnia 2022r. na sali gimnastycznej III LO im. C.K. Norwida w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

      Do rywalizacji przystąpiło ponad 120 zawodniczek i zawodników z 24 świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych,

      a wśród nich sześcioosobowa reprezentacja naszej szkoły, którą tworzyli:

       

      1. Koźbiał Natalia - 2 thż

      2. Kawalec Natalia – 3 a

      3. Janus Emil – 4 tpsrw

      4. Wolny Tomasz – 4 tpsrw

      5. Kamiński Kamil – 4 tpsrw

      6. Brela Jakub – 1 tps

       

      Rywalizację przeprowadzono w dwóch kategoriach wagowych dziewcząt: 57kg i +57kg oraz pięciu kategoriach wagowych chłopców: 66kg, 74kg, 83kg, 93kg i +93kg, w których każdy startujący miał do wykonania trzy próby. Zawody toczyły się na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, gdzie o zwycięstwie decydowały dosłownie “kilogramy”.

      Startująca po raz pierwszy w tego typu zawodach nasza drużyna spisała się rewelacyjnie, a prawdziwym Mistrzem okazał się Tomasz Wolny w kategorii do 83kg, który wyciskając w najlepszej próbie 135kg wywalczył pierwsze miejsce wyprzedając o 5kg między innymi czwartego w tej kategorii kolegę z drużyny Kamila Kamińskiego. Pozostali nasi reprezentanci i reprezentantki w “swoich debiutach” podobnie jak Kamil indywidualną rywalizację zakończyli na najbardziej nielubianych przez sportowców czwartych miejscach.

      Jednak na koniec zawodów cała nasza drużyna mogła cieszyć się wspólnie, gdyż w klasyfikacji szkół znaleźliśmy się na najniższym stopniu podium zdobywając okazały pamiątkowy puchar. Ponadto wynik osiągnięty przez Tomka uplasował go na 2 miejscu w kategorii open chłopców!!!

       

      Grono laureatów w klasyfikacji drużynowej przedstawia się następująco:

       

      1. I LO Kielce

      2. III LO Kielce

      3. PZS Chmielnik

      4. I LO Starachowice

      5. ZSZ 1 Kielce

      6. ZSZ 2 Starachowice

       

       

       

      Sylwester Panek

     • Lekcja czytelnicza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

     • W środę 13 kwietnia uczniowie klas: 2a, 3ti, 3tps i 4 tżi wzięli udział w zajęciach czytelniczych przeprowadzonych przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

      Tematyka spotkania dotyczyła korzyści płynących z czytania. Młodzież dyskutowała na temat rynku wydawniczego oraz popularnych książek. Próbowała także odpowiedzieć na pytanie - jaki wpływ na zdrowie i psychikę człowieka może mieć regularne czytanie. Mało kto wie, że książka jest skutecznym środkiem w zapobieganiu depresji.

      Uczniowie mieli możliwość obejrzenia zbiorów bibliotecznych, w tym rzadkich starodruków.

      Dodatkowo, nasza biblioteka otrzymała w prezencie pamiątkowe albumy, które zasilą księgozbiór podręczny.

     • Wesołego Alleluja

     • Niech zmartwychwstały Chrystus wypełni Was radością, spokojem i  wiarą w dobro świata.

      Życzenia spokojnych, rodzinnych i spędzonych w pięknej rodzinnej atmosferze

      Świąt Wielkanocnych

       

      składają Dyrekcja, grono pedagogiczne 

        oraz      społeczność  szkolna 

      Powiatowego Zespołu Szkół 

      w Chmielniku

     • Global Money Week

     • Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza to ogólnoświatowa akcja, której celem jest zainspirowanie młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu. Przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i oszustwami związanymi z nowymi technologiami.

      Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem Ochrona danych i pieniądza przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości? Podczas spotkania on-line ekspert z Narodowego Banku Polskiego w Kielcach Pan Łukasz Pastuszyński, przybliżał młodzieży naszej szkoły zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się w środowisku finansowym. Szkolnymi koordynatorem spotkania byli nauczyciele informatyki.

     • SUKCESY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU W REALIZACJI PROJEKTÓW MOBILNOŚCI

     •  

      Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w roku 2021/2022 realizuje projekt pt. ,,Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” wyjazd młodzieży na miesięczne praktyki do Rimini we Włoszech. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER.

      Łączny budżet projektu to kwota ponad 400 tysięcy zł.

      Beneficjentami projektu jest 40 uczniów

      z technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatycznego i technikum pojazdów samochodowych.

      Celami projektu jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków, jakie panują na europejskim rynku pracy, dlatego też uczestnicy mogą zapoznać się z organizacją i techniką pracy przedsiębiorstw gastronomicznych, informatycznych i mechanicznych, a także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe, poznać walory turystyczne, kulturowe i historię kraju w którym odbywają staż.

      Korzyści dla ucznia:

      • realizacji praktyk zawodowych we Włoszech przez okres 4 tygodni- wyjazd w maju 2022 roku,

      • udział w zajęciach z przygotowania językowego (język włoski zawodowy), z przygotowania kulturowego oraz w warsztatach psychologiczno – pedagogicznych,

      • otrzymanie kieszonkowego na wyjazd ok. 3000zł

      • udział w wycieczkach kulturowych (Rimini, Florencja, Wenecja, San Marino)

      • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych u włoskiego pracodawcy

      • uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność który jest honorowany we wszystkich krajach UE.

      Opracował: Milena Jarek, Robert Gajek

     • "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

     • W roku szkolnym 2021/2022 młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku bierze udział
      w jubileuszowym X Projekcie Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze.

      Nauczyciele informatyki na zajęciach upowszechniali wśród dzieci i młodzieży zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, ale także profilaktyki uzależnień, kształtowali właściwe postawy wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.

      Poprzez podjęte działania zostały rozwijane umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

      Młodzież po przeprowadzonych zajęciach przygotowała plakaty, które zostały wyeksponowane
      na korytarzach szkolnych.

      W ramach współpracy szkoły z Komisariatem Policji w Chmielniku, dzielnicowy p. Mariusz Pawłowski przeprowadził zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń oraz aplikację Maja Komenda.

       

      Aneta Barucha-Wolska

     • Zwiedzanie zabytków Chęcin, Podzamcza, skansenu w Tokarni i fortalicji w Sobkowie

     • 31.03.2022 r. uczniowie z klas 3Tip, 2Thżp i 2Tsi wybrali się na kolejną wycieczkę autokarową. Tym razem zwiedzali zabytki w gminie Chęciny i w Sobkowie. W autokarze przewodnik przedstawił zasady obowiązujące podczas wycieczki, jej program, a także opowiedział o mijanych atrakcjach turystycznych.

      Uczniowie zaczęli zwiedzanie od Chęcin, gdzie w klasztorze franciszkanów poznali historię miasta, a także zabudowania należące do zakonu. Następnie udali się na spacer po Chęcinach, podczas którego przewodnik opowiedział o klasztorze bernardynek, Niemczówce, rynkach, synagodze i kościele pw. św. Bartłomieja. Kolejnym miejscem zwiedzania był zamek. Uczniowie weszli na baszty, spacerowali po zamku dolnym i górnym oraz słuchali opowieści przewodnika na temat historii obiektu.

      Po zwiedzeniu miasta uczniowie pojechali do Podzamcza Chęcińskiego, gdzie zwiedzali zespół pałacowo-parkowy. Po tej lekcji historii odpoczęli i zjedli posiłek przy ognisku w Parku Etnograficznym w Tokarni. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie skansenu, podczas którego uczniowie poznali życie codzienne na polskiej wsi w poprzednich stuleciach. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem przyglądali się wiejskiej zabudowie drewnianej, a także zobaczyli przedmioty używane w gospodarstwach.

      Ostatnim punktem programu był Sobków, gdzie uczniowie dowiedzieli się o dziejach fortalicji, a także o znaczeniu Nidy w krajobrazie kulturowo-przyrodniczym regionu. Udało się zatem zrealizować wszystkie zaplanowane atrakcje, dzięki czemu była to niezwykła lekcja w terenie.

   • Kontakty

    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • (+48) 41 354-28-94
    • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych