• Terminy matur 2021

     • Część pisemna (termin główny)

      4 maja 2021 (wtorek) GODZINA 9:00  LUB GODZINA 14:00 (poziom rozszerzony)

      Język polski – pp*                                        |           język łaciński i kultura antyczna – pr 

      5 maja 2021 (środa)

      matematyka – pp                                         | historia muzyki - pr

      6 maja 2021 (czwartek)

      język angielski – pp                                    | historia sztuki – pr

      7 maja 2021 (piątek)

      język angielski – pr                                   | język angielski – dj*                 filozofia – pr

       

      10 maja 2021       (poniedziałek)

      język polski – pr                                 język łemkowski – pr                      język kaszubski – pr

       

      11 maja 2021

      (wtorek)

      matematyka – pr

      wiedza o społeczeństwie – pr

      12 maja 2021

      (środa)

      biologia – pr

      język francuski – pr

      język francuski – dj

      13 maja 2021

      (czwartek)

      geografia – pr

      język francuski – pp

      język hiszpański – pp

      język niemiecki – pp

      język rosyjski – pp

      język włoski – pp

       

       

      14 maja 2021

      (piątek)

      chemia – pr

      język niemiecki – pr

      język niemiecki – dj

      17 maja 2021

      (poniedziałek)

      historia – pr

      język rosyjski – pr

      język rosyjski – dj

      18 maja 2021

      (wtorek)

      fizyka – pr

      język hiszpański – pr

      język hiszpański – dj

      19 maja 2021

      (środa)

      informatyka – pr

      język włoski – pr

      język włoski – dj

      20 maja 2021

      (czwartek)

      języki mniejszości narodowych – pp

      języki mniejszości narodowych – pr

      godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**

      godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

       

       

       

      Część ustna egzaminu maturalnego (termin główny) 

      19-21 maja

      język polski

      języki mniejszości narodowych

      języki obce nowożytne

      język łemkowski

      język kaszubski

      Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

      harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

      egzaminacyjnych.

       

    • Matura 2021
     • Matura 2021

     • Matura 2021. Kiedy jakie egzaminy?

      Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 20 maja 2021 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2021 r, a egzamin w terminie poprawkowym 24 sierpnia 2021 r.

      Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2021 r.

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO MATURZYSTÓW

     • W dniu 30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas maturalnych ukończyli szkołę.Rozdanie świadectw oraz wręczenie nagród odbyło się w kameralnym gronie, w reżimie sanitarnym ze względu na trwającą pandemię.

    • Informacja Dyrekcji /Covid- 19/
     • Informacja Dyrekcji /Covid-19/

     • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym, określonych w wykazie stanowiącym załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm)

      W związku z powyższym od dnia 19 października 2020 r. nauka w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym planem nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od dnia 21 października 2020 roku większość zajęć  będzie prowadzona  za pomocą programu ZOOM.   Poniżej podajemy instrukcję instalacji programu dla uczniów.

      ZOOM – INSTRUKCJA DLA UCZNIA

       Aby dołączyć do spotkania organizowanego za pośrednictwem  platformy ZOOM, zainstaluj na swoim komputerze program klienta ZOOM:

      1. Otwórz witrynę zoom.us
      2.  Najedź kursorem myszy na przycisk RESOURCES i kliknij Download Zoom Client.
      3.  W sekcji Zoom Client for Meetings kliknij przycisk Download.
      4. Potwierdź zapisanie, a następnie uruchom plik ZoomInstaller. Jesteś teraz gotowy, by  po otrzymaniu zaproszenia w postaci hiperłącza lub numeru spotkania i hasła dostępowego dołączyć do wideokonferencji.

      Istnieje także możliwość korzystania  z aplikacji ZOOM na smartfonach. W tym celu z Google Play  lub App Store należy pobrać aplikację  ZOOM Cloud Meetings i zainstalować na swoim urządzeniu. Po otrzymaniu zaproszenia w postaci hiperłącza lub numeru spotkania oraz hasła dostępowego można dołączyć do wideokonferencji.

      Hiperłącza oraz numery spotkań i hasła dostępowe otrzymasz mailem poprzez dziennik elektroniczny od swoich nauczycieli.

      Ponadto nauczyciele dokonają  weryfikacji programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Komunikacja w tym okresie między wychowawcami, uczącymi nauczycielami oraz  uczniami i ich rodzicami będzie się odbywać za pomocą dziennika elektronicznego, drogą mailową oraz telefonicznie.Uczący nauczyciele i wychowawcy na bieżąco będą informować uczniów i rodziców o szczegółach realizacji nauczania zdalnego. W czasie kształcenia na odległość  obowiązują zapisy Statutu Powiatowego Zespołu  Szkół w Chmielniku dotyczące klasyfikowania oraz oceniania uczniów. Uczniowie i rodzice mają stałą możliwość monitorowania postępów w nauce i zachowaniu w dzienniku lekcyjnym.

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrekcja  zapewnia możliwość zdalnego nauczania w szkole z wykorzystaniem komputerów znajdujących się w Centrum Multimedialnym w Bibliotece Szkolnej. O tym fakcie należy poinformować wychowawcę klasy.

      Zajęcia praktyczne prowadzone będą stacjonarnie w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz u pracodawców o ile nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas nauczyciele w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły  będą mogli te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                            Sławomir Wójcik

    • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03
     • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

     •  

      Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje,że w sekretariacie szkoły są do odebrania dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy KKZ, którzy otrzymali świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Informujemy również, że absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminów w części pisemnej oraz części praktycznej w miesiącu czerwcu 2021 roku mogą składać deklaracje  o przystąpieniu do egzaminu do dnia 07 lutego 2021 roku w sekretariacie szkoły. Druki deklaracji można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi  lub w sekretariacie szkoły.

   • Kontakty

    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • szkola@pzschmielnik.pl
    • (+48) 41 354-28-94
    • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych